Back   |  Home  Bücher  Print  Next

Koshiki-no-kata

Kata des antiken Stils, 21 Techniken in 2 Gruppen eingeteilt.


1. Gruppe      14 Techniken

Tai
Yume-No-Uchi
Ryokuhi
Mizu-Guruma
Mizu-Nagare
Hiki-Otoshi
Koadaore
Uchi-Kudaki
Tani-Otoshi
Kuruma-Daoshi
Shikoro-Dori
Shikoro-Gaeshi
Yudachi
Taki-Otoshi

2. Gruppe     7 Techniken

Mi-Kudaki
Kuru-Ma-Gaeshi
Mizu-Iri
Ryusetsu
Sak-Otoshi
Yuki-Ore
Iwa-Nami
 
Back   |  Home  Bücher  Print  Next

Copyright © Kurz Reinhold, Judosport.net, all rights reserved, 2000 -