Back   |  Home  Bücher  Print  Next

The 67 Throws of Kodokan Judo

Dai Ik Kyo No Waza

Dai Ni Kyo No Waza

Dai San Kyo No Waza

Dai Yon Kyo No Waza

Dai Go Kyo No Waza

Dai Roku Kyo No Waza

 • Obi Otoshi
 • Seoi Otoshi
 • Yama Arashi
 • Osoto Otoshi
 • Daki Wakare
 • Hikikomi Gaeshi
 • Tawara Gaeshi
 • Uchi Makikomi

Shinmeisho No Waza

 • Morote Gari
 • Kuchiki Taoshi
 • Kibisu Gaeshi
 • Uchi Mata Sukashi
 • Dakiage
 • Tsubame Gaeshi
 • Kouchi Gaeshi
 • Ouchi Gaeshi
 • Osoto Gaeshi
 • Harai Goshi Gaeshi
 • Uchi Mata Gaeshi
 • Hane Goshi Gaeshi
 • Kani Basami
 • Osoto Maki Komi
 • Kawazu Gake
 • Harai Maki Komi
 • Uchi Mata Makikomi
 • Sode Tsurikomi Goshi
 • Ippon Seoinage
  Osae-waza  Shime-waza  Kansetsu-waza  Sankaku-waza  Gokyo  Kodokanthrows  Kata
Back   |  Home  Bücher  Print  Next

Copyright © Kurz Reinhold, Judosport.net, all rights reserved, 2000 -