Back   |  Home  Bücher  Print  Next

Kuzure-yoko-shihio-gatame

 

Yokoshihiogatame Übergang von Yokoshihiogatame auf Kuzureyokoshihiogatame  Kuzureyokoshihiogatame
YokoshihiogatameÜbergang von Yokoshihiogatame auf KuzureyokoshihiogatameKuzureyokoshihiogatame
Yokoshihiogatame
  Osae-waza  Shime-waza  Kansetsu-waza  Sankaku-waza  Gokyo  Kodokanthrows  Kata
Back   |  Home  Bücher  Print  Next

Copyright © Kurz Reinhold, Judosport.net, all rights reserved, 2000 -